Arbetsordning

Kurator och styrelse

Kurator åligger:

 1. Att utöva överinseende i klubbens verksamhet
 2. Att i samråd med ordföranden representera klubben utåt.

Kurator äger rätt att närvara vid klubbens ordinarie och extra möten och därvid leda förhandlingarna, dock utan att delta i omröstningarna. Kurator äger rätt att närvara vid styrelsens samt alla inom klubben verkande utskotts och kommittéers sammanträden och därvid uttala sig.

2 §

Styrelsen åligger:

 1. Att leda och organisera klubbens verksamhet
 2. Att förbereda ärenden som skall behandlas av klubbmöte
 3. Att verkställa av klubbmötet fattat beslut
 4. Att besluta om utbetalningar inom ramen för klubbens budget eller anslag, som av klubben särskilt utanordnats
 5. Att till vårmötet inlämna en verksamhetsberättelse för det utlupna verksamhetsåret
 6. Att till höstmöte inlämna förslag till budget och en skriftlig verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 7. Att anordna regelbunden kanslidejour
 8. Att handha försäljningen av klubbens medlemsartiklar
 9. Att utse en vice ordförande på sitt konstituerande möte
 10. Att under januari månad ge prov på goda kunskaper i föreningens styrdokument.

3 §

Styrelsemedlem må icke utan laga förfall vara frånvarande från styrelsens möten. Styrelsemedlem kan av styrelseordföranden tilldelas specialuppdrag.

Om styrelsemedlem under mandatperioden lämnar Åbo för längre tid än en vecka bör han därom underrätta styrelsens ordförande. Styrelsemedlem som underterminerna i minst sex veckor i följd uppehåller sig på annan ort än studieorten, Åbonejden, utses en vikarie för denna person eller så kan styrelsen ordna val av ny styrelsemedlem som sköter om uppgifterna till periodens slut.

4 §

Styrelseordföranden åligger:

 1. Att i samråd med kurator representera klubben utåt
 2. Att vid förfall av kurator leda förhandlingarna vid klubbmöte
 3. Att leda styrelsens förhandlingar
 4. Att enligt styrelsens beslut sammankalla klubbens och styrelsens möten
 5. Att vaka över beslutens verkställande

Styrelseordföranden äger rätt att närvara vid alla inom klubben verkandeutskotts eller kommittéers sammanträden och därvid yttra sig.

5 §

Näringslivsansvarig åligger:

 1. Att leda klubbens kontakter till näringslivet
 2. Att fungera som ordförande i näringslivsutskottet

6 §

Högskoleministern åligger:

 1. Att tillvarata högskolepolitiska intressen för huvudämnesstuderande inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi
 2. Att regelbundet sammankalla möten med förtroendevalda medlemmar i Åbo Akademis förvaltningsorgan samt Åbo Akademis Studentkår genom att fungera som ordförande i det högskolepolitiska utskottet
 3. Att leda tutorverksamheten
 4. Att ansvara för verksamheten riktad till abiturienter
 5. Att ansvara för alumniverksamheten

7 §

Skattmästaren åligger:

 1. Att inom styrelsen ägna sig åt klubbens ekonomiska frågor
 2. Att fungera som ordförande i ekonomiutskottet
 3. Att handha klubbens räkenskaper och avsluta dem per 31.12
 4. Att till klubbmötet och styrelsemötena avge rapport om klubbens ekonomiska läge
 5. Att till september klubbmöte framställa ett halvårsbokslut
 6. Att kvartalvis avge rapport om budgetuppföljning till ekonomiutskottet
 7. Att samordna och övervaka de ekonomiansvarigas i klubbens kommittéer och utskott verksamhet.

Skattmästaren är även medlem i årsfestkommitté samt det externa utskottet för att övervaka den ekonomiska påföljden av utskottens projekt.

8 §

Sekreteraren åligger:

 1. Att föra protokoll vid klubbens och styrelsens möten
 2. Att sammanställa årsberättelsen
 3. Att föra matriklar över klubbens ordinarie och extra medlemmar samt hedersmedlemmar, seniormedlemmar och alumnimedlemmar
 4. Att sköta klubbens arkiv och register
 5. Att bära huvudansvaret för att medlemsundersökningar utförs .
 6. Att fungera som ordförande i det externa utskottet

9 §

PR-chefen åligger:

 1. Att öka medlemmarnas kännedom om klubbens aktiviteter genom att handha klubbens interna information och reklam
 2. Att fungera som ordförande i PR-utskottet
 3. Att ansvara för korrespondensen med studentföreningar och –kårer

10 §

Idrottsansvarig åligger:

 1. Att fungera som ordförande för utskottet HSA
 2. Att ordna idrottsverksamhet
 3. Att ordna Wapprodden

11§

Projektansvarig åligger:

 1. Att bära föreningens ansvar i projekt som utförs som samarbeten med andra studentkorporationer
 2. Att ordna evenemang i samarbete med företag med utskänkningstillstånd
 3. Att fungera som ordförande i projektutskottet.

12 §

Klubbhövdingen åligger:

 1. Att fungera som ordförande i Källargardet, som ansvarar för klubbens speciella klubbutrymmen
 2. Att arrangera klubbens årsfest genom att vara medlem i årsfestkommittén

13 §

Värden/värdinnan åligger:

 1. Att fungera som viceordförande i Källargardet.
 2. Att ansvara för akademiska middagar som ordnas i föreningens klubbutrymmen

 

Utskott och kommittéer

14§

Näringslivsutskottet består av Merkantila Klubbens näringslivsansvariga samt 2-5 ledamöter. Utskottet fungerar som klubbens näringslivsdelegation. Utskottet styr medel- och utrymmesanskaffningar samt handhar klubbens näringslivskontakter. Näringslivsutskottet anordnar gästföreläsningar och exkursioner. Näringslivsutskottet arrangerar också företag X samt Merkantila Klubbens företagsmässa CareerStartExpo. Medlemmarna till näringslivsutskottet föreslås av näringslivsansvariga och väljs på klubbmöte inom decembermånad.

15 §

Högskolepolitiska utskottet består av högskoleministern samt alla studentrepresentanter i Akademins förvaltningsorgan samt i Åbo Akademis Studentkårs verksamhet. Utskottet samordnar klubbens högskolepolitiska ståndpunkter samt bereder högskoleministern möjlighet att informera klubbens medlemmar om fackliga ärenden.

16§

PR-utskottet består av PR-chefen, samt 2-5 medlemmar. PR-utskottet ansvarar för föreningens interna kommunikation genom åtminstone föreningens hemsida, mejl, planscher och sociala medier. Webmastern ansvarar för mejlfunktionerna samt utvecklingen av hemsidan. Webmastern väljs på höstmötet. Medlemmarna föreslås av PR-chefen och väljs på klubbmöte inom decembermånad.

17§

Externa utskottets uppgift är att ordna en utlandsexkursion. Utskottet förbereder åtminstone två förslag på resmål som presenteras senast på klubbmötet i april. Utskottet består av sekreteraren samt 2-5 medlemmar. Medlemmarna föreslås av sekreteraren och väljs på klubbmöte inom decembermånad.

18§

Henrik Street Athletics uppgift är att ordna idrottsverksamhet och wapprodden. HSA består av idrottsministern och 2-5 medlemmar. Medlemmar till HSA föreslås av idrottsansvariga och väljs på klubbmöte inom decembermånad.

19§

Projektutskottets uppgift är att ordna evenemang i samarbete med företag med utskänkningstillstånd samt att bära föreningens ansvar i projekt som utförs som samarbeten med andra studentkorporationer. Utskottet består av projektansvarig och 2-5 medlemmar. Medlemmar till projektutskottet föreslås av projektansvarig och väljs på klubbmöte inom decembermånad. Projektutskottet kan utvidgas med 1-2 gulnäbbar som väljs på hösten.

20§

Årsfestkommittén väljs senast på vårmöte och består av en ordförande, vice ordförande och högst 8 medlemmar varav 1-2 är gulnäbbar vilka väljs på hösten. Kommitténs uppgift är att arrangera klubbens årsfest och utarbeta program för denna fest. Festen omfattar enligt tradition följande evenemang vilket dock inte bör ses som hinder för nya tankar:

–          solennakt
–          årsfestsupé
–          nachspiel
–          sillfrukost

21§

Källargardets uppgift är att ordna fester och sammankomster samt att svara för programmet under dessa. Källargardet sköter om alla speciella klubbutrymmen samt upprätthåller ordningen i dessa. Källargardet skall på klubbmöte inom decembermånad utvidgas med vice klubbhövding, vice värdinna, inköpschef samt disponent. Dessa väljs av medlemmarna med direkta val. Dessutom skall klubbhövdingen föreslå till klubbmötet högst 10 ordinarie medlemmar till källargardet. Källargardet kan utvidgas med 1-2 gulnäbbar som väljs på hösten.

22 §

Redaktionen för Henrik Street Journal, bestående av en chefredaktör samt minst tre redaktörer, ansvarar för utgivningen av klubbens medlemstidning HSJ. Tidningen bör utkomma minst fyra gånger per år och delas ut åt medlemmarna. Som ansvarig utgivare fungerar klubbens ordförande. Chefredaktören väljs på höstmötet. Redaktionen väljs på förslag av chefredaktören på klubbmöte inom decembermånad.

23 §

Kommittén för utdelande av hederstecken väljs senast på september månads klubbmöte på förslag av styrelsen. Kommittén består av årets ordförande, kuratorn samt fyra längre hunna studerande som inom mån av möjlighet skall representera olika årskurser. Kommitténs uppgift är att besluta vem som får stipendier, förtjänstdiplom samt silver- och guldnålar. Kommittén skall även till klubbmöte föreslå eventuella seniormedlemmar och hedersmedlemmar samt stormästare.

24 §

Närmare bestämmelser om ekonomiutskottet och dess uppgifter stadgas om i ekonomireglementet.

25 §

Arbetsgruppen för Glöggrundans syfte är att ordna det årliga evenemanget Glöggrundan tillsammans med projektutskottet. Arbetsgruppen består av projektansvariga som fungerar som ordförande för arbetsgruppen, samt 4-8 medlemmar. Medlemmarna föreslås av projektansvariga och väljs på
december klubbmöte.

 

Övriga stadganden

26 §

Inom Merkantila Klubben kan verka specialklubbar. Dessa klubbars stadgor bör stadfästas av klubbmötet. Specialklubbarna kan med MK:s styrelses tillståndanordna sammankomster för hela MK.

27 §

Arbetsplikt. Varje ordinarie och extra klubbmedlem är för att få fullt medlemskap i klubben skyldig att fullgöra en viss arbetsplikt.

28 §

Ändringar i denna arbetsordning kan ske med kvalificerad majoritet (2/3) på ett klubbmöte.