Ekonomireglemente

1. Allmänt

1 § Allmänt

Utöver vad som stiftas i föreningslagen och vad som stadgas i Merkantila Klubbens stadgor, arbetsordning och andra styrdokument, följs i föreningens ekonomiförvaltning de förordningar som stadgas i detta reglemente.

2 § Föreningens totalekonomi

Föreningens totalekonomi omfattar alla föreningens ekonomiska resurser och består av de inkomster och utgifter som hör till föreningen, samt av de fastigheter, värdepapper och annan egendom föreningen innehar. Föreningens ordinarie ekonomi omfattar den ekonomiska verksamheten som förs i föreningens namn.

3 § Ekonomiförvaltningens ansvar

Styrelsen och ekonomiutskottet ansvarar för förvaltningen av föreningens egendom. Ansvarsområden är stadgade i detta reglemente.

4 § Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet består av skattmästare samt fyra medlemmar. Ekonomiutskottet tillsammans med skattmästaren förbereder budget inför höstmötet. Ekonomiutskottet representerar föreningen på av föreningen ägda bolags bolagsstämmor. Utskottsmedlemmar äga rätt att delta på bolagstämmor. Rösterna fördelas jämt mellan deltagande utskottsmedlemmar. Utskottet övervakar att föreningens fonder och av föreningen förvaltade fonder förvaltas enligt fondreglementen. Medlemmar till ekonomiutskottet väljs på klubbmöte genom acceptansval inom december månad. Till utskottets uppgifter hör det som stadgas i detta reglemente samt övriga av klubbmötet ålagda uppdrag.

5§ Föreningens företag

Ekonomiutskottet ansvarar för ägarstyrningen berörande företag som ägs av föreningen. Utskottet väljer inom sig representanter till företagens bolagsstämmor.

 

2. Budget

6 § Budget och tilläggsbudget

Ekonomiutskottet tillsammans med föreningens skattmästare upprättar förslag för kommande verksamhetsårs budget som behandlas på föreningens höstmöte.

En tilläggsbudget bör upprättas och godkännas av föreningens klubbmöte med två- tredjedelars (2/3) majoritet. Upprättandet av tilläggsbudget följer samma förfarande som upprättandet av årsbudgeten.

7 § Upprättandet av budget

Vid upprättandet av budget följs försiktighetsprincipen.

8 § Budgetöverskridningar i ordinarie verksamhet

Budgetöverskridningar av väsentlig storlek bör godkännas av klubbmötet. Alla budgetöverskridningar i posterna Representation, Gåvor och Resor ska godkännas av klubbmötet. Projektartade budgetposter får överskridas så länge de inte påverkar nettoresultatet negativt.

 

3. Kassaflöden

9 § Godkännande av fakturor

Föreningens fakturor och betalningsskyldigheter godkänns av styrelseordförande. Fakturor orsakade av styrelseordförande godkänns av föreningens skattmästare.

Godkännaren ska verifiera att fakturorna hör till föreningens verksamhet, är valida och enliga med det som stadgas om föreningens ekonomiförvaltning.

Betalningarna ska basera sig på redan godkända fakturor, klubbmötes-, ekonomiutskotts- eller styrelsebeslut.

10 § Betalning av fakturor

Föreningens fakturor betalas från föreningens bankkonton eller kontantkassa. Verifikat för betalningen ska bifogas i bokföringen. Ifall betalningen har skett på klubbmötes-, ekonomiutskotts- eller styrelsebeslut ska ett skriftligt beslut bifogas till verifikatet.

11 § Mottagning av inbetalningar

Inbetalningar till föreningen införs till föreningens bankkonton eller kontantkassa. Inbetalningar ska redogöras i bokföringen med verifikat eller annan utredning.

12 § Arkivering av verifikat

Kvitton, kontoutdrag och andra verifikat ska arkiveras enligt rådande lagstiftning.

 

4. Bokföring

13 § Föreningens bokföring

I föreningens bokföring tillämpas principen om dubbel bokföring samt betalningsprincipen och den följer det som stiftas i rådande bokföringslag, bokföringsförordning och annan relevant lagstiftning. Ytterligare tas i beaktande det som stadgas i detta reglemente och vid behov bokföringsnämndens allmänna anvisningar.

14 § Specifikation av tillgångsregister

Vid behov ska det upprättas skild bokföring för fastigheter, värdepapper, lager och inventarier.

I bokföringen ska det framkomma anskaffnings- och bokföringsvärden för införskaffad egendom.

Värdepapper ska förvaras på ett värdeandels-konto om möjligt.

15 § Fordringar och skulder

För föreningens fordringar och skulder ska upprättas en skild reskontra, varifrån deras belopp lätt kan utredas.

16 § Fonder

Föreningen kan ha fria fonder. Beslut om att bilda eller upplösa dessa görs av klubbmötet med 2/3 kvalificerad majoritet på förslag av styrelsen. Beslut om överföring av medel till fonder görs av klubbmötet.

 

5. Bokslut

17 § Upprättande av bokslut

Vid upprättande av bokslut följs den rådande lagstiftningen och det som stadgas i föreningens stadgor och styrdokument.

 

6. Särskilda stadgande

18 § Ändringar

Ändringar i detta reglemente kan ske med kvalificerad (2/3) majoritet på ett klubbmöte.

19 § Ikraftträdande

Detta ekonomireglemente har godkänts på föreningens klubbmöte 21.10.2014 och träder omedelbart ikraft.