Hedersutmärkelsereglemente

1. Allmänt

1 § Allmänt

I detta reglemente stadgas om Merkantila Klubben r.f:s hedersutmärkelser samt stipendier.

2 § Utdelning

Kommittén för utdelning av hedersutmärkelser bär ansvaret att besluta vem som får stipendier, hedersband samt brons-, silver- och guldnålar. Kommittén skall även till klubbmöte föreslå eventuella seniormedlemmar och hedersmedlemmar samt stormästare. Utdelning av hedersutmärkelser samt stipendier sker på Merkantila Klubben r.f:s årsfest. Kommittén tillsätts enligt det som stadgas i Merkantila Klubben r.f:s arbetsordning.

2. Hedersutmärkelser

3 § Stormästarmärket

Stormästarmärket är klubbens högsta utmärkelsetecken. Märket är numrerat och utdelas endast vid Merkantila Klubben rf:s jubileum. Märket kan ges åt f.d. kurator eller åt annan person som varit medlem i Merkantila Klubben och som gjort ekonomiska, andliga eller därmed jämförbara uppoffringar för klubben. Utdelning av stormästarmärke skall godkännas på förslag av kommittén för utdelande av hederstecken på ett klubbmöte med enkel majoritet.

4 § Guldnål

Guldnål utdelas åt medlem eller person som under en lång tid har arbetat på ett speciellt meriterande sätt för klubben.

5 § Silvernål

Silvernål utdelas åt medlem eller person som under en längre tid har gjort en värdefull insats för klubben.

6 § Bronsnål

Bronsnål utdelas åt medlem som under en längre tid har gjort en insats för klubben.

7 § Hedersband

Hedersband utdelas åt medlem som under det gångna året har gjort en insats för klubben.

8 § Styrelsenål

Varje styrelsemedlem tilldelas styrelsenål i början av sitt mandat och äger rätt att bära den under sin mandatperiod. Styrelsemedlem som fullgjort sina uppgifter med heder tilldelas även rätt att bära styrelsenålen efter sin mandatperiod. Om detta äger klubbmötet rätt att besluta.

3. Stipendier

9 § Gösta A. Erikssons stipendiefond

Stipendier delas ut enligt fondreglementet.

4. Särskilda stadganden

10 § Ändringar

Ändringar i detta reglemente kan ske med kvalificerad (2/3) majoritet på ett klubbmöte. Detta reglemente får ej ändras så att det står i strid med testamenten eller gåvobrev.

11 § Ikraftträdande

Detta hedersutmärkelsereglemente har godkänts på föreningens klubbmöte 21.10.2014 och träder omedelbart ikraft.