Stadgar

Kapitel 1: Allmänna Stadgar

1 §

Föreningens namn är Merkantila Klubben rf, dess hemort Åbo stad och dess språk svenska. Klubben firar sin årsfest den 26 november, kommunalrådet August Wahlströms födelsedag, eller så nära sagda datum som möjligt.

2 §

Merkantila Klubben rf:s uppgift är att föra samman huvudämnesstuderande inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi och att tillvarataga dessa studerandes gemensamma fackliga intressen. För fullgörande av sina uppgifter anordnar klubben möten och samkväm för såväl facklig och sällskaplig samvaro, ordnar exkursioner, tillhandahåller studiematerial, upprätthåller kontakter med näringslivet och studerande som avlagt examen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi samt samarbetar med andra studentkorporationer. Merkantila Klubben rf verkar som specialförening inom Åbo Akademis Studentkår. För att stöda sin verksamhet kan klubben äga fast egendom och aktier samt verkställa penninginsamlingar med nödvändiga tillstånd av myndigheterna.

 

Kapitel 2: Medlemmar

3 §

Klubbens medlemmar är hedersmedlemmar, seniormedlemmar, alumni medlemmar, ordinarie medlemmar och extra medlemmar.

Till hedersmedlem kan klubben kalla person som visat särskilt intresse för klubben och utbildningen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Härom äger klubbmötet besluta. Hedersmedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift.

Till seniormedlem kan klubben kalla akademiskt utbildad person och som tidigare tillhört klubben eller som klubben annars vill hedra med denna värdighet. Härom äger klubbmötet besluta. Seniormedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift.

Till alumni medlem kan antas akademiskt utbildad person och som tidigare tillhört klubben. Härom äger styrelsen besluta. Alumni medlemsavgiften fastställes av höstmötet.

Till ordinarie medlem antas varje studerande som har erlagt medlemsavgift och är närvaroanmäld för studier i ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Ordinarie medlem utesluts då den upphör med att vara inskriven vid Åbo Akademi eller avlägger examen med huvudämne inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Ordinarie medlemsavgiften fastställes av höstmötet.

Till extra medlem kan klubben anta för dess verksamhet intresserad person, som önskar aktivt engagera sig i klubbens verksamhet. Extra medlemmar antages av två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum. Extra medlemskap gäller till utgången av september och avgift för extra medlemskap fastställes av höstmötet. Förnyelse av extra medlemskap sker på ett klubbmöte med enkel majoritet.

4 §

Rösträtt på klubbmöten äger endast ordinarie medlemmar.

5 §

Medlem kan genom beslut av klubbmöte uteslutas ur klubben om han inom eller utom klubben uppträtt mot heder och ära eller underlåtit att fullgöra någon enligt dessa stadgar på medlem ålagd förpliktelse. Beslut angående uteslutning kräver 3/4 röstmajoritet.

 

Kapitel 3: Hedersutmärkelser

6 §

Närmare bestämmelser om hedersutmärkelser och förtjänsttecken stadgas om i reglemente för förtjänsttecken och utmärkelser.

 

Kapitel 4: Kurator

7 §

Till kurator utser höstmöte för en tid av två år seniormedlem eller graduerad ordinarie medlem.

Kurator har till uppgift att med råd och anvisningar bistå klubbens styrelse, fungera som kontaktperson mellan föreningen och Åbo Akademis administration, samt att fullgöra övriga i dessa stadgar kurator ålagda förpliktelser.

 

Kapitel 5: Styrelsen

8 §

Klubbens angelägenheter handhas av styrelse som skall bestå av tio röstberättigade medlemmar: styrelseordförande, näringslivsansvarig, skattmästare, högskoleminister, sekreterare, PR-chef, klubbhövding, värd/värdinna, projektansvarig samt idrottsansvarig. Styrelsen utser inom sig en viceordförande. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande jämte fyra medlemmar är närvarande.

9 §

Klubbens namn tecknas av ordförande. Viceordförande, skattmästare eller näringslivsansvarig tecknar klubbens namn gemensamt med annan styrelsemedlem.

Var och en styrelsemedlem har rätt att ensam teckna föreningens namn i en graduerad persons skuldlista för att bevisa att denne inte har skulder till Merkantila Klubben.

10 §

Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår.

Styrelsens ordförande väljes på klubbmötet i oktober och äger rätt att därefter intill årsskiftet som adjungerad medlem utan rösträtt deltaga i styrelsens möten. Övriga styrelsemedlemmar väljs på höstmötet.

Tiden för kandidatnominering vid val av Merkantila Klubben rf:s ordförande och styrelsemedlemmar utgår vardagen före valdagen.

 

Kapitel 6: Möten

11 §

Klubben sammanträder till höstmöte under november månad.

Klubben sammanträder till vårmöte under vårterminen före den 15 mars.

Klubben sammanträder under perioden september-april till klubbmöte minst en gång i månaden, borträknat de månader då höstmöte och vårmöte hålls.

12 §

Kallelse till klubbmöte anslås av styrelsen på Merkantila Klubben rf:s anslagstavla senast tre vardagar före mötets avhållande.

Styrelsen bör sammankalla klubbmöte då minst femton eller en tiondel (1/10) av klubbens ordinarie medlemmar för visst uppgivet ärende skriftligen hos styrelsen anhållit därom. Klubbmötet är beslutfört då minst femton ordinarie medlemmar är närvarande.

13 §

Kallelse till höst- och vårmöte anslås av styrelsen på Merkantila Klubben rf:s anslagstavla samt på föreningens hemsida senast fem vardagar före mötets avhållande. Höst- och vårmötena är beslutförda då minst tjugo ordinarie medlemmar är närvarande.

14 §

Vid höstmöte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet vid förfall av kurator
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Val av kurator vartannat år
 7. Val av styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsår
 8. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter
 9. Fastställande av medlemsavgiften för ordinarie medlemmar, alumni medlemmar, seniormedlemmar och extra medlemmar
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 11. Övriga till höstmötet hänskjutna eller av höstmötet upptagna ärenden

15 §

Vid vårmöte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet vid förfall av kurator
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse
 7. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 8. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, jämte behandling av andra frågor vartill styrelsens och verksamhetsgranskarnas berättelser kan giva anledning
 9. Övriga till vårmötet hänskjutna eller av vårmötet upptagna ärenden

16 §

Första gången till behandling vid klubbmötet upptagen fråga bordläggs till följande möte om minst 1/5 av de närvarande ordinarie medlemmarna därpå yrkar. Dock bör frågan slutbehandlas om den med 2/3 majoritet förklaras brådskande.

 

Kapitel 7: Lån

17 §

Beslut om upptagande av lån kräver 3/4 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten.

 

Kapitel 8: Räkenskaper och verksamhetsgranskning

18 §

Klubbens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

19 §

Bokslutet upprättas per 31 december och bör tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före vårmötet.

20 §

Närmare bestämmelser om förvaltning och användning av Merkantila Klubbens egendom stadgas om i ekonomireglementet.

 

Kapitel 9: Stadgeändring och upplösning

21 §

Förslag som avser ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och skall, för att gälla, vara omfattat av minst 3/4 av alla vid omröstningen angivna röster.

22 §

Klubben upplöser sig om beslutet fattas på två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och beslutet omfattas av minst 3/4 av vid omröstningen angivna röster. Kallelse till dessa möten bör fem vardagar i förväg ingå i svenskspråkig tidning, som är allmänt spridd i Åbo. Ifall klubben upplöses tillfaller dess egendom Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

Kapitel 10: Särskilda stadganden

23 §

Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpning och klubbens verksamhet ingår i arbetsordningen och reglementen. Beslut om ändring av arbetsordning eller reglementen fattas vid klubbmöte.

24 §

I övrigt skall gällande lag om föreningar följas.