Utskottsinfo

BLI AKTIV I MK – DET LÖNAR SIG!

EKONOMIUTSKOTTET

Detta utskott hjälper till att förvalta föreningens egendom. De hjälper även till med att upprätta en budget för kommande verksamhetsår och repre-
senterar föreningen på bolagsstämmor för bolag ägda av föreningen.

PROJEKTUTSKOTTET

Utskottet arbetar under den projektansvariga och planerar olika evenemang som sker utanför MK the Club. Till arbetsområdet hör planera evenemang tillsammans med andra föreningar och samarbetspartner. Dessutom hjälper evenemangsutskottet till med att ordna årets och största bästa finlandssvenska barrunda – glöggrundan!

EXTERNA UTSKOTTET

Det externa utskottet arbetar tillsammans med sekreteraren och har som huvuduppgift att planera den stora exqurren, d.v.s. en utlandsexkursion, som sker under hösten varje år. Till planeringen hör bl.a. val av destination, tidpunkt för resan, boende samt sponsorsökning.

HENRIK STREET ATHLETICS

Idrottsansvarige är ordförande för denna kommitté. Kommitténs huvuduppgift är att ordna Wapprodden samt att arrangera övriga idrottsevenemang under årets lopp.

HÖGSKOLEPOLITISKA UTSKOTTET

Detta utskott består av personer som är aktiva i olika fakultetsorgan inom Åbo Akademi, som t.ex. Åbo Akademis Studentkår och fakultetsråd. Utskottet lobbar för olika förändringar som man vill få igenom men försöker även stoppa sådana förändringar som man inte vill att skall gå igenom.

KGB

KGB, d.v.s. KällarGardetsBanditer, ansvarar för fester, sitzer och andra evenemang som arrangeras på MK the Club, föreningens klubbutrymmen. Tillsammans med klubbhövdingen och värdinnan planerar de program och teman för evenemangen och sköter allt från själva planeringsstadiet till själva utförandet. Inom KGB skall det utses en vice klubbhövding, vice värdinna, inköpschef samt disponent.

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet sköter MK:s kontakter med näringslivet. Utskottet har hand om bl.a. företagsbesök, företagsmässan CareerStartExpo, sponsorsökning samt kontrakt med MK:s samarbetspartners. Bland utskottets medlemmar skall ansvarsområden delas upp så att inte bara en ansvarar för största delen av arbetet.

REDAKTIONEN FÖR HSJ

Denna redaktion består av en chefredaktör och ett antal redaktörer som ansvarar för utgivningen av Merkantila Klubbens medlemstidning Henrik Street Journal. Tidningen ges ut åt alla MK medlemmar och innehåller både intressant och roligt material. Redaktionen arbetar med både text och layout! Fr.o.m. hösten 2015 arbetar redaktionen även med att få material till HSJ:s webb.

PR-UTSKOTTET

PR-utskottet hjälper PR-chefen med att ge MK synlighet utåt. Till utskottets uppgifter hör all intern och extern kommunikation med medlemmar, föreningar och samarbetspartners.

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Årsfestkommittén väljs under våren och hjälper ÅFK:s ordförande att planera och ställa i ordning MK:s årsfest som hålls under höstterminen. Till kommitténs uppgifter hör att planera de traditionsenliga solenna akt, årsfestsupén, nachspielet samt sillfrukosten. Även sponsorsökning inför årsfesten och andra förberedelser skall skötas av denna kommitté.

 

Nya utskott och ny styrelse väljs varje år.

Är det något du undrar? Kontakta styrelsen@merkantilaklubben.org.