Strategi

Strategidokument 2020–2024
Merkantila klubben r.f.

Syftet med strategin


Denna strategi strävar efter att skapa en kontinuitet i föreningens verksamhet och verka som en långsiktig plan för densamma. Den kan och ska också fungera som ett stöd för styrelsen och utskotten i både planering, beslutsfattande och verkställande. Strategin ska betraktas som rådgivande, inte bindande.

Strategins uppbyggnad


Utarbetandet av denna strategi har baserats på en undersökning bland föreningens medlemmar utförd våren 2019, där svaren har lagt grunden för strategins innehåll och utformning. Tidshorisonten för strategin är år 2020–2024, varpå en ny strategi bör utarbetas och antas. Grunden i strategin består av tre ledord och definitioner av dessa, men som ett led i strategiarbetet har också föreningens styrdokument uppdaterats för att motsvara den nya strategin.

Strategiska ledord


Samhörighet
Merkantila klubben ska verka för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade i verksamheten oavsett bakgrund och personliga faktorer såsom modersmål och skede i studierna. Föreningen ska under denna strategiperiod lägga särskild vikt vid att inkludera föreningens utexaminerade medlemmar och mindre aktiva medlemmar samt bygga och upprätthålla en samhörighetskänsla bland dessa. Utöver den interna samhörigheten ska nätverkande med utomstående föreningar och organisationer uppmuntras.

Transparens

Merkantila klubben ska verka för alla medlemmars yttranderätt, rätt att påverka, rätt att delta och rätt att ta del av information som gäller föreningen. Föreningen ska främja tvåvägskommunikation mellan medlemmarna och dess styrelse samt eftersträva en platt och bred organisationsstruktur, där så många medlemmar som möjligt uppmuntras att aktivera sig. Föreningen finns till för sina medlemmar och ska verka medlemmarnas intresse framom styrelsens och funktionärernas egenintresse.

Framåtblickande

Merkantila klubben ska aktivt förbereda sina medlemmar för arbetslivet samt eftersträva att öka utexaminerade medlemmars attraktionskraft på arbetsmarknaden. Föreningen ska förverkliga detta genom att främja nätverkande mellan studeranden och alumner i arbetslivet samt fungera som en koppling mellan medlemmarna och näringslivet redan under studietiden. Föreningen ska också genom exempelvis aktiv intressebevakning och ett professionellt agerande utåt stärka Handelshögskolan vid Åbo Akademis varumärke bland näringslivets representanter och det övriga samhället.