Utskottsinfo

BLI AKTIV I MK – DET LÖNAR SIG!

EKONOMIUTSKOTTET

Detta utskott hjälper till att förvalta föreningens egendom. De hjälper även till med att upprätta en budget för kommande verksamhetsår och repre-
senterar föreningen på bolagsstämmor för bolag ägda av föreningen.

PROJEKTUTSKOTTET

Utskottet arbetar under den projektansvariga och planerar olika evenemang som sker utanför MK the Club. Till arbetsområdet hör planera evenemang tillsammans med andra föreningar och samarbetspartner. Dessutom hjälper evenemangsutskottet till med att ordna årets och största bästa finlandssvenska barrunda – Glöggrundan 2.0!

KULTURUTSKOTTET

Kulturutskottet sköter om klubbens internationella verksamhet och anordnar kulturevenemang och exkursioner för klubbens medlemmar: bl.a. den stora exqurren, vilken är en utomlandsexkursion som sker under hösten varje år. Till planeringen hör uppgifter som val av destination, tidpunkt för resan, boende samt sponsorsökning m.fl. Dessutom ansvarar utskottet också för frågor gällande utbyte, t.ex. med att samla in information om medlemmarnas utbytesmöjligheter och erfarenheter av utbyte.

SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET

Det socialpolitiska utskottet ansvarar för att ordna verksamhet som främjar medlemmarnas fysiska och psykiska välmående, t.ex. i form av kontinuerlig idrottsverksamhet samt evenemang och exkursioner där social samvaro betonas. En av de största uppgifterna utskottet har är att ordna Wapprodden på vappveckan.

HÖGSKOLEPOLITISKA UTSKOTTET

Utskottet stöder den högskolepolitisktansvariga i korrespondensen med klubbens studeranderepresentanter som sitter i akademins olika organ samt ser till att informationen om aktuella högskolepolitiska ärenden når klubbens medlemmar. Utskottet ansvarar även för magisterverksamheten samt orienteringsveckan för nya studerande på magisternivå.

KGB

KGB, d.v.s. KällarGardetsBanditer, ansvarar för fester, sitzer och andra evenemang som arrangeras på MK the Club, föreningens klubbutrymmen. Källargardet ansvarar för programmet under evenemangen samt sköter om alla klubbutrymmen och upprätthåller ordningen i dessa.

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Näringslivsutskottet sköter MK:s kontakter med näringslivet. Utskottet anordnar evenemang som ökar medlemmarnas attraktionskraft på arbetsmarknaden, t.ex. exkursioner, casekvällar och gästföreläsningar. Till utskottets uppgifter hör även organiserandet av Företag X och CareerStartExpo (CSE). Näringslivsutskottet bör även samarbeta tätt med de andra utskotten i klubben för att stöda och utveckla också deras verksamhet.

REDAKTIONEN FÖR HSJ

Denna redaktion består av en chefredaktör och ett antal redaktörer som ansvarar för utgivningen av Merkantila Klubbens medlemstidning Henrik Street Journal. Tidningen ges ut åt alla MK medlemmar och samarbetspartners minst fyra gånger per år, och innehåller både intressant och roligt material. Redaktionen ansvarar dessutom för att formgiva Gulnäbbsguiden, upprätthålla HSJ:s sociala medier och hemsida, samt om möjligt utge den traditionsenliga Sillstryparen vid tiderna av klubbens årsfest.

KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET

Utskottets ansvarar för föreningens interna kommunikation genom åtminstone föreningens hemsida, mejl, planscher och sociala medier.

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Årsfestkommittén arrangerar klubbens årsfest och utarbetar program för denna fest. Detta innebär bl.a. planering av de traditionsenliga evenemangen solennakt, årsfestsupén, nachspiel samt sillfrukost. Även sponsorsökning inför årsfesten och andra förberedelser skall skötas av denna kommitté.

Nya utskott och ny styrelse väljs varje år.

Är det något du undrar? Kontakta styrelsen@merkantilaklubben.org.